top of page

OUR COMMUNITY

2020 Tongan Church Leaders & Congregations

Uniting Church Australia

·         Highgate Hill – Rev. Sione Maile Molitika

·         Morayfield – Rev. ‘Ālisi Manu

·         Redlands – Rev. Viliami Mila

·         Australian Defence Forces – Lt. Rev. ‘Alamoti Lavaki

 

Assembly of Confessing Congregations

·         Mooloolaba – Rev. Dr. Hedley Fihaki

·         Sunnybank – Rev. Lulu Senituli

·         Kingston – Setuata: ‘Atuna Fe’ao

Roman Catholic Communities

·         St. Paul (Woodridge) – Christopher Veamatahau

·         St. Mark (Inala) – Hola Fe’iloakitau

·         St. Peter (Rochedale) – Taniela Vaihū

·         Lady Fatima (Acacia Ridge) – ‘Olie Naufahu

Uniting Church of New Zealand & Australia

·         Inala – Rev. Siale Manu

·         Ipswich – Rev. Moala Faingata’a

Wesleyan Methodist

1.    Zillmere – Sakalaia Satui

2.    Fortitude Valley – ‘Epenisa Paongo

3.    Nanango – Nuku Piukala

4.    Bracken Ridge – Dr. Siosifa Lokotui

5.    Inala – Pilimisolo Matalave

6.    Westside – (Setuata Sione Mafi)

7.    Mackenzie/Logan Central – Lita Haufano

8.    Goodna – ‘Ahovalu Hakohako

9.    Wavell Heights – ‘Alekisanita Satui

10. Munduberra – (Setuata: Potesio Maile)

Siasi Fakakalisitiane ‘o Brisbane

·         Inala – Rev. Tonga Matenoa

SUTT - Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga

·         Tukulolo (Brisbane) – (Setuata; Semisi Vakalahi)

·         Nuku’alofa (Kedron) – (Setuata; ‘Alani 'Akauola)

·         Mo’unga Heamoni  (Munduberra) – (Setuata; Peni Havili)

·         Funga Maka Mo’ui (Mt. Gravatt)

·         Mo’unga Haohaoa (Kingaroy) – (Setuata; Siosifa Toseni)

·         Emerald – (Setuata; Nokelevu Fainga’a)

 

Tongan community brass band
Tau'olunga 'a 'Ana & Tiani
Ministers of Religion
Leonaitasi Kuluni with community
Beautiful Tongan women and youth
Community Forum 15 April 2019

SUTA – Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o ‘Aositelelia

·         Brisbane  – Samisoni Moimoi

Siasi ‘o Sīsū mo e kau mā’oni’oni ‘o e ngaahi ‘aho ki mui ni

·         Park Ridge 2nd Ward – Bishop Lolesio Polelei

Siasi Penitekosi

·         Marsden Pentecostal – Sione & Sela Veikoso

·         New Life – Liufau & Hulita Manoa

·         Woodridge AOG – ‘Esi & ‘Amelia Molisi

·         Breakthrough – Kaveinga Vaka

 

Seventh Day Adventist

·         Wooloowin – Taani Tupe (Elder)

·         Acacia Ridge – Atara Mulitalo (Elder)

 

Church of England

·         Anglican Church, New Farm – Rev. ‘Elenoa Halapua

 

Siasi ‘o Tonga Hou’eiki

·         Banyo – ‘Auhia Lolohea

·         Caboolture – Setuata Taape Pule & Sunia Kivalu

·         Logan - Longani Fekitoa

·         Woodridge – Sifa

 

Siasi ‘o Tonga Tau’atāina

·         Parkridge – Sione Vailea

·         Acacia Ridge – Paula Lātū

 

Siasi ‘o Tonga Konisitūtōne

·         Acacia Ridge – Siale Tupou

Siasi Tōkaikolo Mo’ui ‘ia Kalaisi

·         Inala – Tuongo Fangaake

 

Siasi ‘o e ‘Ohomohē

·         Upper Room – Sione Kalekale

 

Siasi Mo’ui Fo’ou

·         Inala - Manase Po’uha

 

New Christian Church

·         Camp Hill – Hingano Ha’unga

bottom of page